Giới thiệu


KEDA IP cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), gồm:

  1. Dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp;
  2. Dịch vụ Quyền tác giả và Quyền liên quan;
  3. Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng;
  4. Tư vấn về các lĩnh vực SHTT như: Thực thi quyền SHTT; Quản trị tài sản trí tuệ; Thương mại hóa tài sản trí tuệ;

KEDA IP cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn về SHTT cho các khách hàng sau:

  • Các doanh nghip có mong mun bo h tài sn trí tu. Theo đó, với tư cách là Tổ chức đại diện quyền Sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả và quyền liên quan, KEDA IP sẽ đại diện cho các doanh nghiệp trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác lập quyền đối với các tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp có mong muốn bảo hộ tại Việt Nam và tại tất cả các quốc gia trên thế giới;
  • Các doanh nghip có nhu cu qun lý tài sn trí tu theo mt qui trình cht ch, hiu qu và phù hp nht vi doanh nghip ca mình. Theo đó, KEDA IP sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên môn sâu như: đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp về kiến thức SHTT chung, nhận dạng tài sản trí tuệ và bảo hộ đúng cách các đối tượng quyền SHTT của doanh nghiệp mình; xây dựng qui chế quản lý và hệ thống vận hành nhằm quản lý hiệu quả các tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp;
  • Các doanh nghip có nhu cu thương mi hóa, khai thác giá tr tài sn trí tu. Theo đó, KEDA IP sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về định giá tài sản, đánh giá các hình thức thương mại hóa phù hợp và hiệu quả đối với từng loại tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác phù hợp cho doanh nghiệp trong từng dự án thương mại hóa tài sản trí tuệ và phát triển thị trường trong và ngoài nước;
  • Các công ty lut, văn phòng lut sư trong và ngoài nước có mong mun nhn h tr chuyên môn trong lĩnh vc SHTT. Theo đó, KEDA IP sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực SHTT dưới dạng nhà thầu ngoài thường xuyên hoặc cho từng vụ việc cụ thể mà các công ty luật, văn phòng luật sư có yêu cầu;
  • Các t chc, cá nhân có nhu cđược h tr chuyên môn v SHTT. Theo đó, KEDA IP sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực SHTT thường xuyên hoặc cho từng vụ việc cụ thể mà các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.